I.ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TRÊN DI ĐỘNG:

1. ĐVCNT tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn khi sử dụng ứng dụng mPoS.vn trên di động của mPoS.vn sau đây gọi là "ứng dụng mPoS.vn"

2. Không có bất kỳ bảo đảm (cho dù rõ ràng, ngụ ý hay theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm phù hợp với mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc không có vi rút) khi sử dụng ứng dụng mPoS.vn. ĐVCNT chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro khi sử dụng ứng dụng mPoS.vn này. mPoS.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hay mất mát mà ĐVCNT hay bất kỳ người nào khác phải gánh chịu do sự gián đoạn hoặc không hoạt động hay lỗi của ứng dụng mPoS.vn vì bất kỳ lý do gì kể cả do sự sơ suất và bất cẩn của mPoS.vn. mPoS.vn hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ tổn thất (bao gồm tất cả hoặc bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thiệt hại (tài chính hay không)) dưới bất kỳ hình thức, loại và mức độ (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc thiệt hại mang tính hậu quả, giảm lợi nhuận hoặc mất cơ hội) phát sinh dưới mọi hình thức.

3. Bất kỳ chỉ thị mà mPoS.vn nhận được từ ĐVCNT sẽ được xem là sự ủy quyền hợp lệ của ĐVCNT và mPoS.vn không kiểm tra tính chính xác và hiệu lực của chỉ thị này.

4. mPoS.vn không có nghĩa vụ hủy bỏ hoặc thay đổi bất kỳ chỉ thị sau khi chỉ thị đã chuyển cho mPoS.vn. mPoS.vn sẽ sử dụng tất cả những nỗ lực hợp lý để hủy bỏ hoặc thay đổi trước khi thực hiện chỉ thị nếu có yêu cầu từ ĐVCNT, nhưng mPoS.vn không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc huỷ bỏ hoặc thay đổi không được thực hiện đúng lúc hay không thể thực hiện được. Trong trường hợp mPoS.vn cố gắng để hủy bỏ hoặc thay đổi bất kỳ chỉ thị theo yêu cầu của ĐVCNT, ĐVCNT phải có trách nhiệm thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản phí và chi phí mà mPoS.vn có thể phải gánh chịu. Để tránh sự nhầm lẫn, mPoS.vn sẽ không nhận bất kỳ yêu cầu hủy bỏ hoặc thay đổi cho đến khi mPoS.vn thực sự nhận được thông báo hủy bỏ hoặc thay đổi bằng văn bản từ ĐVCNT.

5. mPoS.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phải gánh chịu do:

6. ĐVCNT có trách nhiệm giữ bí mật của tất cả các User Code đã được cấp cho ĐVCNT, nó cho phép ĐVCNT sử dụng ứng dụng mPoS và ĐVCNT phải áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ các User Code và để ngăn chặn sự mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép User Code và không được tiết lộ cho bên thứ ba. mPoS.vn được quyền và theo quyết định riêng của mình, kích hoạt lại hoặc thu hồi User Code mà không phải đưa ra bất lý do và/ hoặc không thông báo trước cho ĐVCNT và cũng có thể kích hoạt lại hoặc thu hồi quyền truy cập của ĐVCNT khi ĐVCNT đã nhiều lần truy cập User Code nhưng đã bị từ chối.

7. ĐVCNT sẽ:

8. ĐVNCT cam kết bồi thường cho mPoS.vn bất kỳ và tất cả các thiệt hại (bao gồm tất cả hoặc bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thiệt hại (tài chính hay thiệt hại khác) dưới bất kỳ hình thức, loại và mức độ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt ngẫu nhiên hoặc thiệt hại mang tính hậu quả, mất lợi nhuận hoặc mất cơ hội))) mà mPoS.vn phải gánh chịu do ĐVCNT không tuân thủ các điều khoản và / hoặc do mPoS.vn đã thực hiện theo chỉ thị của ĐVCNT.

9. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Phụ lục này trở nên bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành hay trong tương lai, thì điều khoản đó sẽ được xem là độc lập tách rời và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

10. ĐVCNT đồng ý rằng các điều khoản này được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam trong từng thời kỳ.

11. ĐVCNT cũng thừa nhận rằng mPoS.vn cũng có thể thu thập và xử lý tên, địa chỉ e- mail, số điện thoại di động của ĐVCNT và địa điểm thực hiện các giao dịch thông qua ứng dụng mPoS sử dụng tín hiệu từ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) gửi từ điện thoại của ĐVCNT hoặc các công nghệ khác như dữ liệu cảm biến cung cấp thông tin gần tháp viễn thông và các điểm truy cập Wi-Fi gần đó. ĐVCNT cũng thừa nhận rằng thông tin đó có thể nhận biết thông tin cá nhân và đồng ý rằng thông tin đó có thể được mPoS.vn sử dụng trong quá trình kinh doanh bình thường của mPoS.vn (tuỳ theo quyết định của mPoS.vn nó có thể bao gồm sử dụng để thực hiện hoặc bảo vệ quyền lợi của mPoS.vn, để tuân thủ quy định pháp luật, để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mPoS.vn, để ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp, để chuẩn bị các thống kê liên quan đến ĐVCNT sử dụng sản phẩm và dịch vụ của mPoS.vn cũng như cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung) hoặc được cung cấp cho các nhà cung cấp thứ ba, các bên quảng cáo, công ty con hoặc các bên thứ ba có liên quan nói chung dưới mọi hình thức.

II.CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:

1.Cam kết:

ĐVCNT và lợi ích của ĐVCNT là yếu tố hàng đầu được mPoS.vn xem xét trong các quy định của sản phẩm và dịch vụ của mPoS.vn. Do đó, mPoS.vn cam kết các thông tin về cá nhân và thông tin tài chính cũng như các thông tin khác có liên quan ("thông tin") mà ĐVCNT đã tiết lộ, chia sẻ, trao đổi hoặc cung cấp thông tin thông qua việc sử dụng các ứng dụng mPoS sẽ luôn đuợc mPoS.vn duy trì, tôn trọng và bảo vệ.

ĐVCNT đồng ý cho mPoS.vn tiết lộ thông tin liên quan đến ĐVCNT hoặc bất kỳ một Giao Dịch nào cho bất kỳ người nào đó mà mPoS.vn tuân thủ theo quy định của Pháp luật hoặc yêu cầu của mPoS.vn Nhà Nước hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào; nghĩa vụ của mPoS.vn căn cứ theo Hợp đồng.

Theo đó, vì lợi ích của ĐVCNT, Chính Sách Bảo Mật (có thể được mPoS.vn sửa đổi theo từng thời kỳ) được ban hành nhằm giải thích và xây dựng dựa trên một số chính sách và nguyên tắc liên quan đến sự bảo mật Thông Tin của ĐVCNT, chính sách này đã được thông qua nhằm mang đến sự cam kết của mPoS.vn trong việc tôn trọng, duy trì và bảo vệ Thông Tin của ĐVCNT.

Chính sách bảo mật này áp dụng đối với tất cả những người thực hiện giao dịch thẻ thông qua việc sử dụng các ứng dụng mPoS trên di động và trên thiết bị bán hàng di động ("mPoS") của Ngân hang. Việc sử dụng thuật ngữ "mPoS.vn" và "mPoS.vn " có nghĩa là bất kỳ công ty trong mPoS.vn cung cấp các dịch vụ ứng dụng trên di động mPoS.

2.Loại Thông tin mPoS.vn thu thập

Các loại thông tin mà mPoS.vn thu thập khác nhau tùy thuộc vào loại thông tin mPoS.vn yêu cầu ĐVCNT cung cấp trong quá trình sử dụng các dịch vụ ứng dụng mPoS. Tuy nhiên, thông tin mà mPoS.vn thu thập thường bao gồm các dữ liệu liên quan đến cá nhân như tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại di động hoặc cố định (hoặc thông tin liên lạc khác), tuổi, ngày sinh, giới tính, dân tộc, số CMND, các giao dịch qua ứng dụng mPoS. mPoS.vn có thể, bất cứ lúc nào, yêu cầu ĐVCNT cung cấp thông tin khác liên quan trong quá trình sử dụng các dịch vụ, ứng dụng mPoS.

mPoS.vn cũng sẽ thu thập và xử lý thông tin về địa điểm ĐVCNT thực hiện giao dịch thông qua việc sử dụng các dịch vụ ứng dụng mPoS có sử dụng tín hiệu từ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) được gửi từ MPO (là thiết bị cho phép định vị địa điểm của dịch vụ) hoặc các thiết bị công nghệ khác như dữ liệu cảm biến từ MPO, ví dụ, có thể cung cấp thông tin trên gần tháp viễn thông và các điểm truy cập Wi-Fi gần đó.

Xin lưu ý rằng tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại di động (hoặc thông tin liên lạc khác), ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, số CMND và thông tin giao dịch và các thông tin khác mà ĐVCNT cung cấp trong khi sử dụng các dịch vụ, ứng dụng mPoS nhằm để xác định thông tin cá nhân.

3.Sử dụng Thông tin

Thông tin mà mPoS.vn thu thập từ ĐVCNT có thể sẽ được sử dụng trong quá trình kinh doanh bình thường của mPoS.vn kể cả quy định đối với dịch vụ khi cần thiết. Tuy nhiên, mPoS.vn cũng có thể sử dụng thông tin của ĐVCNT cho các mục đích khác, với người khác, để thi hành hoặc bảo vệ quyền của mPoS.vn, tuân thủ tất cả các luật áp dụng, luật và quy định, để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mPoS.vn, để ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp, để chuẩn bị các thống kê liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của ĐVCNT cũng như cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung mà theo mPoS.vn có thể có lợi cho ĐVCNT, cung cấp cho các nhà cung cấp của mPoS.vn, các bên quảng cáo, chi nhánh hoặc các bên thứ ba liên quan nói chung.

4.Việc truy cập thông tin của Nhân viên

mPoS.vn nhắc lại cam kết của mPoS.vn luôn tôn trọng, duy trì và bảo vệ sự riêng tư của thông tin của ĐVCNT, chỉ những nhân viên có thẩm quyền được qua đào tạo và trang bị đầy đủ kỷ năng xử lý thông tin đầy đủ mới được phép tiếp cận thông tin mà ĐVCNT đã tiết lộ, chia sẻ, trao đổi hoặc cung cấp bằng cách nào khác cho mPoS.vn. Mỗi nhân viên có thẩm quyền nói trên, đều buộc phải phải tuân thủ các cam kết của mPoS.vn như được nêu trong Phụ lục này, đặc biệt là nỗ lực của mPoS.vn trong việc bảo đảm sự bảo mật thông tin của ĐVCNT tại mọi thời điểm. Bất kỳ sự không tuân thủ nào của nhân viên có thẩm quyền đều phải có trách nhiệm bồi thường theo giá trị bị tổn thất.

5.Các biện pháp an ninh được sử dụng để bảo mật Thông tin

Chính sách của mPoS.vn bảo đảm rằng các biện pháp kiểm soát an ninh đầy đủ và nghiêm ngặt đã được sử dụng để bảo mật của thông tin của ĐVCNT, tất cả các biện pháp này được duy trì ngay cả khi ĐVCNT đã chấm dứt quan hệ hợp đồng với Ngân hàng. Trong khi chúng ta sử dụng mọi nỗ lực tốt nhất để bảo mật tất cả các thông tin được lưu giữ an toàn, ĐVCNT cần lưu ý và chấp nhận thực tế rằng những dữ liệu được truyền thông qua Internet và / hoặc thông qua các kênh điện tử khác sẽ không được bảo an toàn bộ. Ngoài ra, mPoS.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào mà ĐVCNT có thể gánh chịu dù trực tiếp hay gián tiếp, do thông tin nói trên bị đánh cắp, giả mạo, sao chép, bị lạm dụng, sử dụng sai hoặc vi phạm.

6.Lựa chọn của ĐVCNT liên quan quy định về thông tin

ĐVCNT không bắt buộc hay có nghĩa vụ cung cấp thông tin của ĐVCNT, ĐVCNT có quyền lựa chọn việc không cung cấp thông tin (có thể do không đồng ý với cách thực hiện của mPoS.vn trong việc bảo mật thông tin của ĐVCNT hay nội dung khác) tuy nhiên việc lựa chọn có thể dẫn đến việc ĐVCNT không thể sử dụng dịch vụ, ứng dụng mPoS và Ngân hàng không có trách nhiệm đối với việc không thể sử dụng dịch vụ của ĐVCNT.

7.Tính chính xác của thông tin

Xin lưu ý rằng sự chính xác của thông tin của ĐVCNT cung cấp cho mPoS.vn là điều cần thiết để ĐVCNT có thể truy cập và sử dụng đầy đủ dịch vụ ứng dụng mPoS.vn. Do đó ĐVCNT phải cam kết bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và tính hiện hành của thông tin cung cấp cho Ngân hàng.

Nếu ĐVCNT có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thông tin mà ĐVCNT đã cung cấp và được mPoS.vn xử lý, xin vui lòng liên hệ với tổng đài của mPoS.vn theo số và địa chỉ như quy định tại khoản 9 dưới đây.

8.Những câu hỏi liên quan Chính Sách Bảo Mật

Nếu ĐVCNT có bất kỳ kỳ câu hỏi liên quan đến Chính Sách Bảo Mật, xin vui lòng liên hệ với Tổng đài hoặc e-mail cho mPoS.vn, theo số điện thoại liên lạc và địa chỉ theo quy định dưới đây:

Tầng 12A, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng

Hotline: 1900.636.488 | Fax: 04-3632-0987
Email: hotro@mpos.vn

9.Giải quyết Khiếu nại

Các khiếu nại liên quan đến bất kỳ nội dung nào trong đây sẽ được gửi đến điạ chỉ sau đây và/hoặc liên lạc với mPoS.vn qua điện thoại và/hoặc fax theo thông tin sau:

Tầng 12A, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng

Hotline: 1900.636.488 | Fax: 04-3632-0987
Email: hotro@mpos.vn